Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Súťažný poriadok

Úvod Súťažný poriadok

Slovenská lyžiarska asociácia

Úsek lyžovania na tráve

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažný poriadok pre letnú sezónu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené na členskej schôdzi ÚLT dňa 27.03.2017

 

 

 

Spoločné ustanovenia :

1. Členovia úseku lyžovania na tráve /ÚLT/ sa riadia :

- Stanovami SLA, Organizačným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom, Registračným, prestupovým a licečným poriadkom a Marketingovou smernicou. Všetky tieto sú dostupné na oficiálnej stránke SLA,

- Platnými pravidlami SLA, alpské disciplíny, platné od 8.12.2000, pravidlá upravené podľa potrieb ÚLT - IWO

- Aktualizovanými IWO predpismi FIS – ÚLT pre rok 2017, sú prílohou SP

- Aktualizáciou pravidiel pre sezónu 2017 pri účasti na pretekoch v Českej republike.

2. Športové výkony pretekárov na tráve sú v každom časovom úseku spracované, vyhodnocované a zverejnené na www.fis-ski.com , www.slovak-ski.com www.grasskislovakia.sk

FIS body viď IWO hodnotenie, pohárové body

3. Jednotlivé preteky FIS v letnej sezóne 2017 sú prílohou SP a predbežná nominácia je v tréningovom pláne na r.2017

Disciplíny lyžovania na tráve:

Slalom, obrovský slalom, super-obrovský slalom, super-kombinácia, pararelný slalom, a šprint preteky vo všetkých disciplínach.

4. Vekové kategórie :

Na medzinárodných pretekoch podľa pravidiel IWO ! Presne rozpísané sú v bode č 8 tohto SP

 

5. Prihlášky na FIS preteky prekladá reprezentačný tréner a schvaľuje predseda úseku LT. Predseda ÚLT je zodpovedný za predkladanie usporiadateľom FIS-pretekov.

Prihlášky na preteky o Český pohár schvaľuje úsek lyžovania na tráve a predkladá reprezentačný tréner.

 

 

 

 

6. Výpis z predpisu IWO pre úsek LT:

Dodatočné ustanovenia pre lyžovanie na tráve

Disciplíny lyžovania na tráve

Slalom, šprint slalom, obrovský slalom, Super-G, paralelné preteky, superkombinácia

Organizačný výbor , Jury pretekov viď predpis IWO

Technický delegát (TD) viď predpis IWO

Autori tratí viď predpis IWO alebo vymenovaní na porade vedúcich družstiev

Schválenie / Práva a povinnosti viď predpis IWO

Oficiálne osoby a technici, zdravotnícký personál oprávnenie prístupu na trať viď IWO

 

Vekové hranice :

Súťažný rok trvá od 1. januára do 31. decembra daného roku.

Štart a ciel, meraní času a počítanie viď predpis IWO

Štartovacia rampa :

Rampa musí byť po celej dĺžke a šírke pokrytá kobercom, pritom nie sú možné prípadné spoje okrajov koberca. Nástup na rampu musí byť zhotovený tak, aby bolo možné bezpečné nastúpenie. Rampa musí byť postavená tak, aby bola stabilná a nijako sa nekývala. Na začiatku rampy sa za štartovnou brankou označí príslušné miesto oprenia (zapichnutia) lyžiarských palíc a je potrebné, aby tu bolo protisklzné vyhĺbenie k opreniu (zapichnutiu) hrotov lyžiarských palíc. Vo vzdialenosti asi 50 cm museia byť po oboch stranách pravoúhle ku štartovnej bránke pevne ukotvené drevené lišty o dĺžke asi 1 m a výške asi 10 cm, tak aby nebolo možné skĺznutie lyží do strán. Štartovná tyčka musí byť umiestnená max. 70 cm nad podlahou, ženské kategórie 60 cm a detské kategórie minimum nad kolená. Preskočenie štartovnej bránky, pri ktorom sa nespustí časomiera, vede k diskvalifikácii.

Štartovacia rampa musí byť k dispozícii pre oficiálny tréning. Štartovaciu rampu musí skontrolovať príslušný technický delegát, ktorý predkladá v prípade nutnosti návrhy na zlepšenie organizátorovi.

 

 

Usporiadateľ pretekov na Slovensku a v ČR môže vypísať preteky slalomu okolo jednej tyče, obr.slalom okolo jedného terča.

Taktiež medzinárodné FIS preteky žiakov môžu byť okolo jednej tyče, alebo terča

Technické prevedenie :

1. Prvá a posledná brána musí mať aj vonkajšiu tyč

2. Vonkajšia tyč musia mať aj kombinácie, vlásenky, vertikály a prejazdové brány

3. Správny prejazd je pretnutie špičkami lyží a obidvoma chodidlami myslenej spojnice medzi točnou a vonkajšou tyčou, alebo pokial nie je použitá vonkajšia tyč, je to pretnutie myslenej najkratšej spojnice od točnej tyče k nasledujúcej nižšej točnej tyči. Pri strate lyže platí príslušné PLP. Pri vracaní sa do brány, musí pretekár obísť točnú tyč, tieto pravidlá platia aj pre obr.slalom len namiesto tyče sa rozumie terč.

Ochranné pomôcky pretekárov : Ochranná prilba

Pretekári aj predjazdci pri tréningoch vo všetkých disciplínach sú povinní nosiť ochranné prilby určené na zjazdové lyžovanie

Ochrana chrbáta

Pretekári aj predjazdci pri tréningoch  vo všetkých disciplínach sú povinní nosiť ochranu chrbáta, určenú na zjazdové lyžovanie

Žrebovanie štartového poradia :

Žrebovanie skupín a štartového poradia viď predpis IWO

Výnimku pre preteky na Slovensku je poradie štartujúcich v prvom kole v právomoci rozhodnutia jury pretekov podľa počtu štartujúcich

Štartovné poradie II.kola :

Štartové poradie II.kola je pri pretekoch FIS podľa predpisu IWO, výnimkou pri pretekoch v rámci Slovenska je v právomoci jury rozhodnúť inak podľa počtu pretekárov

Opakovanie jazdy :

Preteká, ktorý bol počas jazdy poškodený tzv. vyššou mocou, bez jeho zavinenia, nemusí bezprostredne po tomto poškodení zastaviť, ale musí opustiť stopu (vytýčenú trať) a môže zastaviť baž v cieli a môže požiadať o podmienečné opakovanie jazdy, toto môže urobiť aj tréner.

Dôvodom tohto ustanovenie sú špeciálne parametre lyží na trávu, pri ktorých niekedy nie je možné okamžité zastavenie jazdy.

 

Homologované výrobky lyží na trávu :

V súčasnosti sú FIS homologované nasledujúce typy trávnych lyží :

DLWH + Balek - Rakúko

AUSUS - Japonsko

ESAM - Japonsko

ONGTEX - Taiwan

PAN SUN - Taiwan

SKIKA - Taiwan

Maximálna výška trávnych lyží je 12 cm

Meranie výšky podľa predpisu IWO

Vzdialenosť líšt meraných pred a za viazaním nesmie presiahnúť vzdialenosť 66 mm

Dĺžka dosky viazania je určená v povolenom intervale 220 – 240 mm.

Na vnútornej strane každej lyže musí byť chránič (kopka) v minimálnej veľkosti 50 cm2.

Kontrola materiálu môže byť vykonaná po skončení jazdy a pri použití nehomologovaných častíc môže byť pretekár diskvalifikovaný.

Servisný materiál :

Pre lyže na trávu môžu byť použité len biologicky úlpne odbúrateľné mazacie a umývacie prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Na mazanie a umývanie lyží sa nesmú používať prostriedky, ktoré majú na obale uvedený pôvod z motorových olejov

Je zakázané zabudovávať do lyží externé servisné nádoby alebo primazávať lyže počas jazdy

Umývanie lyží je dovolené len v priestore, ktoré na to určí organizátor pretekov .

 

 

 

 

7. Úhrady a náklady

Štartovné na pretekoch poriadaných na území Slovenska je stanovené max. 10,- EUR za pretekára a disciplínu. Plus vlek max 10.-eur na osobu a deň

Štartovné na mezinárodných FIS pretekoch žiakov je podľa predpisu IWO. Štartovné je max. 10,- EUR za pretekára a disciplínu a poriadateľ z uvedenej čiastky odvedie poplatok vo výške 2.-eur za pretekára a disciplínu osobe poverenej komisiou FIS lyžovania na tráve na vyhodnotenie a ceny celkového poradia žiackeho FIS KIDS pohára na sezónu 2017

Pretekári, ktorí chcú byť uvedení v medzinárodnej listine FIS bodov musia uhradiť v stanovenom termíne poplatok vo výške 25,- CHF (za udelenie licencie FIS). Pri nedodržaní termínu sa poplatok zvyšuje na 100,- CHF. Nový pretekári musia podpísať FIS prehlásenie pretekára (v prípade neplnoletých toto podpíšu ich rodičia). Finančnú úhradu rieši pre reprezentantov rieši ÚLT .

Úsek ÚLT zaisťuje poistenie pri účasti na pretekoch FIS, SP, MS a MSJ poistenie na pretekoch na Slovensku riešia vysielajúce zložky, alebo pretekári individuálne.

Pretekári sú povinní si na príslušnú sezónu zaistiť lekársku prehliadku o zdravotnej spôsobilosti na vlastné náklady a odovzdať vedeniu úseku LT.

Pretekári sú povinní pred sezónou vyplniť a podpísať / licenciu/ vyhlásenie športovca, za neplnoletých túto podpíše zákonný zástupca. Toto vyhlásenie odovzdať vedeniu úseku LT.

8. Vekové kategórie pretekárov :

Účasť na medzinárodných pretekoch podľa predpisu IWO

V kategórii dospelých majú právo štartu všetci pretekári, ktorí ukončia 15 – ty rok svojho veku do 31. decembra príslušného roku. Oprávnenie začína na začiatku pretekárskeho obdobia t.j. podľa podľa FIS 1.júna aj keď pretekár dovŕši 15 rokov len do 31.decembra v tom roku.

Pre preteky na Slovensku a v FIS platia pre r. 2016 tieto kategórie :

predžiaci U 10 2008 a mladší

predžiaci U 12 2007- 2006

žiaci U 14 2005 - 2004

žiaci U 16 2003 – 2002

juniori 2001 - 1996

dospelí 1996 a starší

 

Pri pretekoch v slalome predžiaci U10 a U12 pretekajú okolo jednej krátkej, gumovej tyče, pričom prvá a posledná bránka musí mať aj vonkajšiu, vlásenka musí mať ukončovaciu tyč a prejazdová musí mať taktiež aj vonkajšiu tyč.

Rovnaký predpis platí aj pre kategóriu žiaci U 12 a U 16 s tým rozdielom, že pretekajú vo veľkých kĺbových tyčiach.

V disciplíne obrovský slalom predžiacke a žiacke kategórie pretekajú okolo jednej brány s terčom pričom prvá a posledná musí mať aj vonkajšiu, taktiež prejazdová brána musí mať aj vonkajšiu bránku.

9. Reprezentačné družstvá pre r. 2017

muži : Lukáš Ohrádka

ženy : Barbara Miková

juniori : Adam Masár 2000

Matúš Ficel 1998

Nikol Fričová 2001

žiaci : Alex Jánoška 2002

Samulel Šicko 2002

Vanesa Drahovská 2003

 

predžiaci : Tatiana Suchá 2006

Kristína Súkupová 2004

Sára Gavalierová 2006

Max Macháček 2004

 1. Kritériá dospelých a juniorov pre účasť na FIS pretekoch, Svetovom pohári na

Majstrovstvách sveta juniorov a Majstrovstvách sveta

  • účasť na FIS pretekoch podľa kalendára, ktoré vyberie úsek ÚLT ,nominuje tréner RD na základe momentálnej formy po jarných sústredeniach pred prvými pretekmi

  • účasť na FIS SP, podľa výsledkov a momentálnej formy na pretekoch FIS

  • účasť na JMS a MS nominuje tréner podľa momentálnej formy

  • Ak sa pretekár nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov na pretekoch na ktoré bol nominovaný predloží lekárske potvrdenie trénerovi RD, alebo predsedovi úseku ÚLT.

 1. Kalendár pretekov :

Je prílohou tohto súťažného poriadku a je aj v pláne športovej prípravy na r. 2016, súťaž Slovenského pohára bude priebežne vyhodnocovaná v rámci účasti našich pretekárov na pretekoch o Český pohár.

Majstrovstva SR termín 22.- 24.09.2017 v lyž. stredisku Ahoj pri Piešťanoch.

Výpis z predpisu IWO pre lyžovanie na tráve a reglementu Svetového poháru je umiestnený v plnom znení na adrese –www.grasski.de, nebo www.FIS-SKI.com

 1. Používanie automobilu SLA zn. Citroen :

Zodpovední za používanie automobilu je L. Šandor, L. Masár a M. Jánoška

Automobil sa bude využívať len pre účely ÚLT na tréningy, sústredenia a preteky.

Na výjazdy žiackeho družstva v prípade, že nebude auto úplne vyťažené pretekármi a realizačným tímom, je možnosť aby s pretekárom išiel ako doprovod jeden rodič, pričom tréner a vedúci výpravy sa za rodiča nepovažujú. Rodič sa zúčastní akcie na vlastnú zodpovednosť , bude členom SLA a bude riadne poistený. Rodičia sa medzi sebou dohodnú kto kedy pôjde.

 1. Adresár :

Slovenská lyžiarská asociácia www.slovak-ski.sk

Nový Smokovec 44,  062 01 Vysoké Tatry

Prezident SLA : Mgr. Františej Repka

Sekretariát : Petra Penkert tel : 0650 444 941 e-mail sekretariat@slovak-ski.sk

Sekretár ÚAD : e-mail alpine@slovak-ski.sk

Predseda ÚLT : Ing. Ladislav Šandor, e-mail sandor@lama-piestany.sk tel : 0903 234 780

Podpredseda ÚLT : Martin Jánoška, email martin.janoska@gmail.sk tel : 0907 858 608

Tréner RD ÚLT : Mgr. Lubomír Masár, e-mail remas@maserskaskola.sk tel : 0905 447 28

Súťažný poriadok spracoval L. Masár a L. Šandor

 

 

 

 

Zobrazené produkty 1 - 1 z celkových 1
Na stranu: produktov.
Copyright 2017 - 2019 © grasskislovakia